OCZYSZCZALNIA - JAK TO DZIAŁA?
Kryteria lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków

1. W przypadku oczyszczalni drenażowych odległość ochronna od wody gruntowej czyli odległość między źródłem zanieczyszczeń (poziomem drenażu) a zwierciadłem wody gruntowej nie powinna być mniejsza niż 1,5 metra. Przy lokalizacji oczyszczalni należy uwzględnić roczne zmiany położenia zwierciadła wody gruntowej.

2. W przypadku oczyszczalni drenażowych odległość ochronna od ujęć wodnych - jest wymagana ze względu na groźbę rozprzestrzeniania się mikroorganizmów chorobotwórczych. Odległość między drenażem a studnią głębinową będącą jedynym źródłem wody pitnej powinna wynosić minimum 30 m. Wymóg ten dotyczy również ujęć wodnych sąsiadów.

3. Odległość od budynku mieszkalnego - powinna wynosić minimum 3 m (dotyczy drenażu i osadnika)

4. Odległość od granicy działki - powinna wynosić minimum 2 m (dotyczy drenażu i osadnika)

5. Odległość od drzewa - powinna wynosić minimum 3 m (dotyczy drenażu)

Elementy oczyszczalni ścieków
Obecnie większość firm zajmujących się produkcją przydomowych oczyszczalni ścieków wykonuje ich najważniejsze elementy (osadniki, studzienki rozdzielcze, separatory) z wysokiej jakości polietylenu (metodą rotacyjną lub wytłaczania) lub z laminatu poliestrowo - szklanego. Zaawansowana technologia produkcji i odpowiednia konstrukcja elementów oczyszczalni, zapewnia im doskonałą szczelność, bardzo dobrą wytrzymałość na korozję zewnętrzną oraz odporność na uderzenia i zmiany temperatury.

W najprostszym systemie rozsączania ścieków do gruntu w skład oczyszczalni wchodzą następujące elementy:

- Zbiornik osadnika gnilnego z filtrem będącym wskaźnikiem zamulenia. Filtr wypełniony jest materiałem filtracyjnym i zabezpiecza dalszą część instalacji przed zamuleniem.

intro01

- Studzienka rozdzielcza, której konstrukcja umożliwia równomierne rozdzielenie ścieków do ciągów drenarskich a w niektórych przypadkach również kontrolę napływu ścieków na każdy ciąg drenarski. Studzienka pozwala również na okresową kontrolę potwierdzającą prawidłową pracę instalacji.
- Drenaż rozsączający składający się z kilku ciągów drenarskich ułożonych w rowach drenarskich wypełnionych piaskiem i żwirem o odpowiedniej granulacji. Wykonany jest z perforowanych rur PCV.

- Studzienki napowietrzające stanowiące zakończenie ciągów drenażowych. Studzienki doprowadzają powietrze do drenażu i umożliwiają jego okresowe czyszczenie wodą pod ciśnieniem. Ich zakończenie na powierzchni stanowią odpowiednie grzybki.

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WARIANT Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM
intro02

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SCHEMAT DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO
intro03


W systemie odprowadzenia ścieków do cieku lub studni chłonnej w skład oczyszczalni wchodzą następujące elementy:
-  Zbiornik osadnika gnilnego - jw.
- Złoże biologiczne lub bioreaktor stanowiące alternatywne rozwiązanie dla drenażu rozsączającego. Jest to zbiornik całkowicie wypełniony materiałem filtracyjnym, w którym zachodzi intensywny proces oczyszczania ścieków w warunkach pełnego natlenienia. W przypadku zastosowania bioreaktora uzyskuje się lepszy efekt oczyszczania dzięki recyrkulacji osadu.

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
WARIANT Z BIOREAKTOREM I ODPROWADZENIEM DO WÓD POWIERZCHNIOWYCH
intro04


- Studnia chłonna poprzez którą oczyszczone ścieki odprowadzane są do przepuszczalnych warstw gruntu.
- Filtr piaskowy pionowy lub poziomy stanowiący element doczyszczający najczęściej w zestawieniu ze złożem biologicznym lub z drenażem rozsączającym

Zasada działania oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, złożem biologicznym lub bioreaktorem

Podczyszczanie ścieków

W systemach przydomowych oczyszczalni wstępne oczyszczenie ścieków odbywa się w osadniku gnilnym. Początkowo w osadniku następuje rozdział zanieczyszczeń (dekantacja). Cząstki cięższe od wody stopniowo opadają na dno tworząc osad, który ulega następnie powolnemu procesowi fermentacji w warunkach beztlenowych. W czasie tego procesu cząstki ulegają rozkładowi na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne gromadzące się na dnie osadnika. Równocześnie na powierzchni ścieków w osadniku tworzy się kożuch, który powstaje z zanieczyszczeń lżejszych od wody (tłuszcze oraz produkty fermentacji osadu). Aby procesy dekantacji i fermentacji osadu były skuteczne muszą trwać minimum 3 dni. Dlatego pojemność osadnika gnilnego jest zależna od ilości odprowadzanych ścieków i musi być tak dobrana aby zapewniała ich trzydobowe przetrzymanie w osadniku. W dobrze zaprojektowanym i wykonanym osadniku ścieki ulegają podczyszczeniu w około 65 %.

Doczyszczanie i odprowadzenie ścieków

Na tym etapie następuje oczyszczenie ścieków w warunkach tlenowych. Istnieją różne sposoby doczyszczania ścieków i ich odprowadzenia.

1. Drenaż rozsączający - ścieki odprowadzane do gruntu.

W tym wariancie ścieki, poprzez studzienkę rozdzielczą oraz system odpowiednio perforowanych rur drenażowych PCV, ułożonych pod powierzchnią ziemi, są rozprowadzane w wypoziomowanych rowach drenarskich wypełnionych piaskiem i żwirem. Zadaniem drenażu jest równomierne rozprowadzenie na stosunkowo dużej powierzchni ścieków wypływających z osadnika gnilnego. Długość rur rozsączających oraz szerokość rowów drenarskich jest zależna do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. Redukcja zanieczyszczeń na głębokości 60 - 90 cm pod drenażem wynosi około 99 %.

Drenaż rozsączający można zastosować w różnych warunkach gruntowo - wodnych.

2. Złoże biologiczne lub bioreaktor - odprowadzenie ścieków do cieku wodnego lub studni chłonnej.

W tym wariancie ścieki poprzez element rozprowadzający (dyfuzor) spływają po wypełnieniu złoża i podlegają procesowi biologicznego oczyszczenia na błonie biologicznej w warunkach tlenowych. Odpowiednie natlenienie złoża biologicznego jest więc niezbędne dla prawidłowego procesu oczyszczania. Redukcja zanieczyszczeń po złożu biologicznym wynosi 96 - 98 %. W przypadku zastosowania bioreaktora uzyskuje się jeszcze lepszy efekt oczyszczania dzięki recyrkulacji osadu.

Pojemność złoża biologicznego lub bioreaktora jest zależna od ilości odprowadzanych ścieków.

3. Filtr poziomy

W tym wariancie ścieki, poprzez studzienkę rozdzielczą oraz system perforowanych rur drenażowych PCV, są rozprowadzane w wypoziomowanym rowie filtracyjnym, wypełnionym żwirem o różnej granulacji w układzie poziomym. Przefiltrowane i oczyszczone ścieki są następnie ponownie zbierane przez niżej legły system rur zbierających i odprowadzone do dalszego oczyszczania lub do odbiornika. Powierzchnia rowu filtracyjnego jest zależna do ilości ścieków. Redukcja zanieczyszczeń po filtrze wynosi około 95%.

Filtry żwirowe można stosować w połączeniu z drenażem lub złożem biologicznym. Prawidłowo skonstruowany filtr może stanowić również samodzielny wariant oczyszczania w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych (dla zastosowania drenażu rozsączającego) oraz gdy zbyt mała powierzchnia działki nie pozwala na zastosowanie innego wariantu.

Odprowadzenie ścieków oczyszczonych.

W przypadku zastosowania drenażu oczyszczone ścieki są rozsączone w przepuszczalnym gruncie.

W przypadku zastosowania złoża biologicznego, bioreaktora lub filtra żwirowego oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone do cieku powierzchniowego lub studni chłonnej

Dane Kontaktowe

Zadzwoń
tel. 880-276-397
Biuro
os. Centrum A 1/83 31-923 Kraków,
E-mail
januszburka@interia.pl

BUWA USŁUGI:

buwa strzal Sprzedaż i montaż oczyszczalni
buwa strzal Serwis oczyszczalni
buwa strzal Systemy odwodnień
buwa strzal Zgospodarowanie wód opadowych

Partnerzy

logo wobet


PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓWSZAMBA, ZBIRONIKI NA WODĘ, SEPARATORE, STUDZIENKI, PRZEPOMPOWNIE

DLACZEGO OCZYSZCZALNIA?
Firma "Buwa" s.c. zajmuje się kompleksowym wykonawstwem małych przydomowych oczyszczalni ścieków będących powszechnie stosowanymi rozwiązaniami typowymi oraz wykonawstwem obiektów większych i nietypowych.
Pełne wykonawstwo w/w inwestycji obejmuje również niezbędne projekty, dokumentacje, opinie i uzgodnienia. ZAPRASZAMY !!!

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków - dlaczego to się opłaca?

Oczyszczanie ścieków to termin, który w naszej świadomości pojawił się tak naprawdę zupełnie niedawno.
Wielu mieszkańców aglomeracji miejskich obsługiwanych przez kolektory zbiorcze nigdy nie zastanawia się gdzie są odprowadzane i jak są oczyszczane ścieki z ich gospodarstw domowych. Mieszkańcy wsi oraz innych terenów o rozproszonej zabudowie problem ten przez wiele dziesiątków lat rozwiązywali poprzez budowę przydomowych szamb. Koszty obsługi szczelnego szamba są jednak wysokie i stanowią najczęściej bardzo duże obciążenie domowego budżetu. Szambo nieszczelne, często traktowane jako doskonałe rozwiązanie problemu, to tylko pozornie niewielki koszt, który często już po kilku latach okazuje się wielkim błędem. Pozorna oszczędność pieniędzy to zanieczyszczenie i często nieodwracalna degradacja środowiska w najbliższym otoczeniu, to wreszcie zanieczyszczone uprawy i ryzyko wielu groźnych chorób. Od lat 80 - tych XX wieku pojawiły się w naszym kraju systemy biologicznych, lub biologiczno - mechanicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków, które w krajach zachodnich są stosowane już od wielu dziesiątków lat i dzięki swej skuteczności są standardowym rozwiązaniem problemu indywidualnego odprowadzania i oczyszczania ścieków gospodarczo - bytowych. Systemy te zaliczane do naturalnych metod oczyszczania ścieków, są możliwe do zastosowania w wielu warunkach gruntowo - wodnych i dla różnej wielkości gospodarstw domowych, a także hoteli, schronisk, szkół, leśniczówek, barów, restauracji, zakładów usługowych, stacji benzynowych, itp.

W domach jednorodzinnych, gdzie ilość ścieków nie przekracza 5m3 na dobę preferuje się najtańsze i najmniej skomplikowane systemy oczyszczania, które są równocześnie bardzo efektywne i bezpieczne pod względem sanitarnym. W systemach tych najczęściej stosuje się osadnik gnilny oraz odprowadzenie ścieków poprzez rozsączenie do gruntu drenażem rozsączającym lub alternatywnie poprzez złoże biologiczne do cieku wodnego lub studni chłonnej. W ofercie znajdują się również oczyszczalnie kontenerowe o bardzo niewielkich gabarytach w których zastosowanie osadnika gnilnego nie jest konieczne. Przy odpowiednich warunkach cały system przepływu ścieków odbywa się grawitacyjnie, możliwe jest jednak również zastosowanie przepompowni.

Przy większej ilości odprowadzanych ścieków możliwe do zastosowania są systemy nieco bardziej rozbudowane.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków kosztuje zwykle nieco więcej niż budowa szamba. Jednak często nakład ten zwraca się już po 3 - 4 latach, ponieważ koszt obsługi i użytkowania oczyszczalni jest bardzo niewielki. Inne zalety przydomowej oczyszczalni ścieków to minimalna obsługa i bezproblemowa eksploatacja, ochrona środowiska naturalnego, wykonanie z materiałów bardzo odpornych na zniszczenie.

Jest to więc inwestycja bardzo opłacalna.